การรวบรวมของ

ห้องคราฟ Crafts Room

Community Center Crafts Room.png

ห้องช่างคือกลุ่มของการรวบรวมของอย่างแรกที่เปิด การรวบรวมของนี้จะสำเร็จได้โดยการรวมรวมของป่า ในแต่ละฤดูจะมีพืชที่ต่างกันสำหรับการรวบรวม จะต้องใช้ทั้งหมดนั่นเพื่อที่จะทำให้การรวบรวมแต่ละฤดูสำเร็จ ยังมีการรวบรวม ไม้ หิน และ ของป่าที่แปลกใหม่และหายากอีกด้วย

When you complete the craft room bundles, the repaired bridge (east of mines) gives you access to the quarry.

ของรางวัลสะสม ซ่อมสะพาน
Bundle Green.png การรวบรวมพืชป่าฤดูใบไม้พลิ
Spring Foraging Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Wild Horseradish.png Wild Horseradish Foraging หาได้ในฤดู Spring.
Daffodil.png Daffodil Foraging หาได้ในฤดู Spring. ซื้อจาก Pierre‘s Shop ในงาน Flower Dance.
Leek.png Leek Foraging หาได้ในฤดู Spring.
Dandelion.png Dandelion Foraging หาได้ในฤดู Spring. ซื้อจาก Pierre‘s Shop ในงาน Flower Dance.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Spring Seeds.png Spring Seeds (30)
Bundle Yellow.png การรวบรวมของป่าฤดูร้อน
Summer Foraging Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Grape.png Grape Foraging หาได้ในฤดู Summer.
Spice Berry.png Spice Berry Foraging หาได้ในฤดู Summer.
Sweet Pea.png Sweet Pea Foraging หาได้ในฤดู Summer.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Summer Seeds.png Summer Seeds (30)
Bundle Orange.png การรวบรวมของป่าฤดูใบไม้ร่วง
Fall Foraging Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Common Mushroom.png Common Mushroom Foraging หาได้ในฤดู Fall Or if you have the mushroom in your cave.
Wild Plum.png Wild Plum Foraging หาได้ในฤดู Fall.
Hazelnut.png Hazelnut Foraging หาได้ในฤดู Fall.
Blackberry.png Blackberry Foraging หาได้ในฤดู Fall.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Fall Seeds.png Fall Seeds (30)
Bundle Teal.png การรวบรวมของป่าฤดูหนาว
Winter Foraging Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Winter Root.png Winter Root Foraging หาได้ในฤดู Winter หรึอดรอปจากสไลม์ที่เหมืองชั้น 41-79.
Crystal Fruit.png Crystal Fruit Foraging หาได้ในฤดู Winter หรึอดรอปจาก coal sprites ที่เหมืองชั้น 41-79
Snow Yam.png Snow Yam Foraging หาได้ในฤดู Winter (Using a Hoe.png Hoe outside the farm).
Crocus.png Crocus Foraging หาได้ในฤดู Winter.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Winter Seeds.png Winter Seeds (30)
Bundle Red.png การรวมรอบวัสดุก่อสร้าง
Construction Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Wood.png Wood (99) ได้จากการตัดต้นไม้หรือท่อนไม้โดยใช้ขวาน
Wood.png Wood (99) ได้จากการตัดต้นไม้หรือท่อนไม้โดยใช้ขวาน
Stone.png Stone (99) ได้จากการตีหินด้วยที่ขุดหิน
Hardwood.png Hardwood (10) ได้จากการตัดตอไม้ขนาดใหญ่ด้วยขวานที่อัพเกรดแล้ว และหาได้จากกล่องไม้ในเหมือง
Bundle Reward.png ของรางวัล: Charcoal Kiln.png Charcoal Kiln
Bundle Purple.png การรวบรอมของป่าที่แปลกใหม่
Exotic Foraging Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Coconut.png Coconut พบในทะเลทราย
Cactus Fruit.png Cactus Fruit พบในทะเลทราย
Cave Carrot.png Cave Carrot หาได้จากกล่องข้างในเหมือง
Red Mushroom.png Red Mushroom พบในเหมืองหรือจากถ้ำที่ฟาร์มถ้าคุณเลือกสายเห็ด
Purple Mushroom.png Purple Mushroom พบในเหมืองหรือจากถ้ำที่ฟาร์มถ้าคุณเลือกสายเห็ด
Maple Syrup.png Maple Syrup หาได้จากการใช้ Tapper กับต้นเมเปิ้ล
Oak Resin.png Oak Resin หาได้จากการใช้ Tapper กับต้นโอ๊ก
Pine Tar.png Pine Tar หาได้จากการใช้ Tapper กับต้นสน
Morel.png Morel พบได้ในถ้ำที่ฟาร์มถ้าคุณเลือกสายเห็ด
Bundle Reward.png ของรางวัล: Autumn's Bounty.png Autumn’s Bounty (5)

Pantry

Community Center Pantry.png

The pantry room appears after completing a bundle from the Crafts Room. These bundles are completed by collecting crops. You have to grow several farm crops for spring, summer and fall to complete three of the bundles. There are also bundles for Artisan Goods, highest quality crops, and animal products such as milk and eggs.

Collection Reward: Greenhouse
Bundle Green.png Spring Crops Bundle
Spring Crop Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Parsnip.png Parsnip Crops during Spring.
Green Bean.png Green Bean Crops during Spring.
Cauliflower.png Cauliflower Crops during Spring.
Potato.png Potato Crops during Spring.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Speed-Gro.png Speed-Gro (20)
Bundle Yellow.png Summer Crops Bundle
Summer Crop Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Tomato.png Tomato Crops during Summer.
Hot Pepper.png Hot Pepper Crops during Summer.
Blueberry.png Blueberry Crops during Summer.
Melon.png Melon Crops during Summer.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Quality Sprinkler.png Quality Sprinkler
Bundle Orange.png Fall Crops Bundle
Fall Crop Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Corn.png Corn Crops during Fall.
Eggplant.png Eggplant Crops during Fall.
Pumpkin.png Pumpkin Crops during Fall.
Yam.png Yam Crops during Fall.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Bee House.png Bee House
Bundle Teal.png Quality Crops Bundle
Quality Crop Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Parsnip.pngGold Quality Icon.png

Parsnip (5)

Crops during Spring.
Melon.pngGold Quality Icon.png

Melon (5)

Crops during Summer.
Pumpkin.pngGold Quality Icon.png

Pumpkin (5)

Crops during Fall.
Corn.pngGold Quality Icon.png

Corn (5)

Crops during Fall.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Preserves Jar.png Preserves Jar
Bundle Red.png Animal Bundle
Animal Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Milk.png Milk (Large) Cows
Egg.png Egg (Large, Brown) Chickens
Egg.png Egg (Large, White) Chickens
Goat Milk.png Goat Milk (Large) Goats
Wool.png Wool Sheep, Rabbits
Duck Egg.png Duck Egg Ducks
Bundle Reward.png ของรางวัล: Cheese Press.png Cheese Press
Bundle Purple.png Artisan Bundle
Artisan Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Truffle Oil.png Truffle Oil Made from Truffles. Requires Oil Maker
Cloth.png Cloth Made from Wool. Requires Loom.
Goat Cheese.png Goat Cheese Made from Goat Milk. Requires Cheese Press.
Cheese.png Cheese Made from Cow Milk. Requires Cheese Press
Honey.png Honey Produced by Bees. Requires Beehive.
Jelly.png Jelly Made from any Fruit. Requires Preserves Jar.
Apple.png Apple Gathered from Apple Trees during Fall.
Apricot.png Apricot Gathered from Apricot Trees during Spring.
Orange.png Orange Gathered from Orange Trees during Summer.
Peach.png Peach Gathered from Peach Trees during Summer.
Pomegranate.png Pomegranate Gathered from Pomegranate Trees during Fall.
Cherry.png Cherry Gathered from Cherry Trees during Spring.
Bundle Reward.png ของรางวัล: Keg.png Keg

Fish Tank

Community Center Fish Tank.png

The fish tank appears after completing a bundle from the Crafts Room. These bundles are completed by collecting fish. This requires catching fish with a Rod or Crab Pot. Different fish can be caught in lakes, rivers and oceans, as well as different times of day and year.

Collection Reward: Glittering Boulder Removed
Bundle Teal.png River Fish Bundle
River Fish Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Sunfish.png Sunfish Found in Rivers, Daytime, Spring, and Summer.
Catfish.png Catfish Found in Rivers, ได้ตลอดเวลา, Spring and Fall. Only when raining.
Shad.png Shad Found in Rivers, Daytime, Spring, Summer, and Fall. Only when raining.
Tiger Trout.png Tiger Trout Found in Rivers, Daytime (Early afternoon), Fall and Winter.
Bundle Reward.png Reward: Bait.png Bait (30)
Bundle Green.png Lake Fish Bundle
Lake Fish Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Largemouth Bass.png Largemouth Bass Found in Lakes, Daytime, All Seasons.
Carp.png Carp Found in Lakes, ได้ตลอดเวลา, Spring Summer and Fall.
Bullhead.png Bullhead Found in Lakes, ได้ตลอดเวลา, Spring Summer and Winter.
Sturgeon.png Sturgeon Found in Lakes, Daytime, Summer and Winter.
Bundle Reward.png Reward: Dressed Spinner.png Dressed Spinner
Bundle Blue.png Ocean Fish Bundle
Ocean Fish Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Sardine.png Sardine Found in the Ocean, Daytime, Spring, Fall, and Winter.
Tuna.png Tuna Found in the Ocean, Daytime, Summer and Winter.
Red Snapper.png Red Snapper Found in the Ocean, Daytime, Summer and Fall. Only when raining.
Tilapia.png Tilapia Found in the Ocean, Daytime, Summer and Fall.
Bundle Reward.png Reward: Warp Totem Beach.png Warp Totem Beach (5)
Bundle Purple.png Night Fishing Bundle
Night Fish Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Walleye.png Walleye Found in Rivers, Nighttime, Only when raining. Fall.
Bream.png Bream Found in Rivers, Nighttime, All Seasons.
Eel.png Eel Found in Ocean, Nighttime, Spring or Fall, while raining.
Bundle Reward.png Reward: Small Glow Ring.png Small Glow Ring
Bundle Purple.png Crab Pot Bundle
Crab Pot Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Lobster.png Lobster Gathered from Crab Pots.
Crayfish.png Crayfish Gathered from Crab Pots. Rivers, Spring
Crab.png Crab Gathered from Crab Pots. Also drops from killing hermit crabs in The Mines.
Cockle.png Cockle Gathered from Crab Pots. Can be foraged from areas with sand.
Mussel.png Mussel Gathered from Crab Pots. Can be foraged from areas with sand.
Shrimp.png Shrimp Gathered from Crab Pots.
Snail.png Snail Gathered from Crab Pots.
Periwinkle.png Periwinkle Gathered from Crab Pots.
Oyster.png Oyster Gathered from Crab Pots. Can be foraged from areas with sand.
Clam.png Clam Gathered from Crab Pots. Can be foraged from areas with sand.
Bundle Reward.png Reward: Crab Pot.png Crab Pot (3)
Bundle Red.png Specialty Fish Bundle
Specialty Fish Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Pufferfish.png Pufferfish Found in Oceans, Early Noon, Summer.
Ghostfish.png Ghostfish Found in ponds in The Mines, anytime, all Seasons. May also be dropped by Ghosts.
Sandfish.png Sandfish Found in the pond at Calico Desert. May also be purchased from the Traveling Cart.
Woodskip.png Woodskip Found in the Secret Woods, anytime, all Seasons.
Bundle Reward.png Reward: Dish O' The Sea.png Dish O’ The Sea (5)

Boiler Room

Community Center Boiler Room.png

This is the 3rd set of bundles to unlock. The Boiler Room appears after completing a 2nd bundle from one of the previous sets.

Collection Reward: Minecarts Repaired
Bundle Orange.png Blacksmith’s Bundle
Blacksmith Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Copper Bar.png Copper Bar Smelting copper ore in the furnace.
Iron Bar.png Iron Bar Smelting iron ore in the furnace.
Gold Bar.png Gold Bar Smelting gold ore in the furnace.
Bundle Reward.png Reward: Furnace.png Furnace
Bundle Purple.png Geologists’s Bundle
Geologist's Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Quartz.png Quartz Found on levels 1-39 of The Mines and in geodes.
Earth Crystal.png Earth Crystal Found on levels 1 – 39 of The Mines and in geodes.
Frozen Tear.png Frozen Tear Found on levels 40 – 79 of The Mines and in geodes.
Fire Quartz.png Fire Quartz Found on levels 80 – 120 of The Mines and in magma geodes.
Bundle Reward.png Reward: Omni Geode.png Omni Geode (5)
Bundle Purple.png Adventurer’s Bundle
Adventurer's Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Slime.png Slime (99) Dropped by Slimes in The Mines.
Bat Wing.png Bat Wing (10) Dropped by Bats in The Mines.
Solar Essence.png Solar Essence Dropped by Ghosts in The Mines.
Void Essence.png Void Essence Dropped by Shadow Men in The Mines.
Bundle Reward.png Reward: Small Magnet Ring.png Small Magnet Ring

Bulletin Board

Community Center Bulletin Board.png

This is the 4th set of bundles to unlock. The Bulletin Board appears after completing a 3rd bundle from a previous set.

Collection Reward: Friendship
Bundle Red.png Chef’s Bundle
Chef's Bundle icon.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Maple Syrup.png Maple Syrup Harvested from maple trees using a Tapper.
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Found in the forest to the west of the wizard’s tower in Summer.
Truffle.png Truffle Found by pigs while grazing outdoors.
Poppy.png Poppy Crops during Summer.
Maki Roll.png Maki Roll Acquired by Cooking (recipe necessary).
Fried Egg.png Fried Egg Acquired by Cooking (recipe necessary).
Bundle Reward.png Reward: Pink Cake.png Pink Cake (x3)
Bundle Teal.png Dye Bundle
Dye Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Red Mushroom.png Red Mushroom Found by chopping down giant mushrooms on the farm, by harvesting in The Cave if you chose the mushroom upgrade for it, or by foraging in the mines. (Frequent in depths 105 to 120)
Sea Urchin.png Sea Urchin Can be foraged on the far right side of the beach, accessible after using 300 wood to fix the bridge.
Sunflower.png Sunflower Crops during Fall.
Duck Feather.png Duck Feather Produced by ducks in the coop (similar to how chickens and ducks lay eggs)
Aquamarine.png Aquamarine Can be found in stones and boxes in The Mines.
Red Cabbage.png Red Cabbage Crops during the Summer. Seeds can be purchased from Pierre’s Year 2 and onward.
Bundle Reward.png Reward: Seed Maker.png Seed Maker
Bundle Blue.png Field Research Bundle
Field Research Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Purple Mushroom.png Purple Mushroom Can be found deep in The Mines (83+) Can also be foraged from the mushroom cave if you chose that upgrade.
Nautilus Shell.png Nautilus Shell Note: The bundle wants the shell found by foraging from the beach in the Winter, NOT the one from the mines/geodes.
Chub.png Chub
Frozen Geode.png Frozen Geode Found on levels 40-79 of The Mines.
Bundle Reward.png Reward: Recycling Machine.png Recycling Machine
Bundle Yellow.png Fodder Bundle
Fodder Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Wheat.png Wheat (10) Crops during Summer.
Hay.png Hay (10) Purchased from Marnie at The Ranch or created by using the sickle on grass once you have a silo.
Apple.png Apple (3) Gathered from Apple Trees during Fall.
Bundle Reward.png Reward: Heater.png Heater
Bundle Purple.png Enchanter’s Bundle
Enchanter's Bundle.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Bundle Slot.png
Oak Resin.png Oak Resin Harvested from oak trees using a Tapper.
Wine.png Wine Produced by putting most fruits into a keg.
Rabbit's Foot.png Rabbits Foot Dropped by Rabbits in the Coop.
Pomegranate.png Pomegranate Produced by Pomegranate Trees during Fall
Bundle Reward.png Reward: Gold Bar.png Gold Bar (5)

Vault

Community Center Vault.png

The vault is the last group of bundles to unlock. It becomes available after completing four bundles from other sets. Each bundle in the vault simply requires gold to complete, the item slots are replaced with a large purchase button. Pressing ‘purchase’ will complete the bundle and deduct the gold from the player’s total provided they have enough.

Collection Reward: Bus Repair
Bundle Red.png 2,500 Bundle
2500 Bundle.png
Bundle Purchase.png
Gold.png2,500g Collect 2,500 G and turn in.
Bundle Reward.png Reward: Chocolate Cake.png Chocolate Cake (3)
Bundle Orange.png 5,000 Bundle
5000 Bundle.png
Bundle Purchase.png
Gold.png5,000g Collect 5,000 G and turn in.
Bundle Reward.png Reward: Quality Fertilizer.png Quality Fertilizer (30)
Bundle Yellow.png 10,000 Bundle
10000 Bundle.png
Bundle Purchase.png
Gold.png10,000g Collect 10,000 G and turn in.
Bundle Reward.png Reward: Lightning Rod.png Lightning Rod
Bundle Purple.png 25,000 Bundle
25000 Bundle.png
Bundle Purchase.png
Gold.png25,000g Collect 25,000 G and turn in.
Bundle Reward.png Reward: Crystalarium.png Crystalarium

Note

You may notice a few bundles show more items than there are positions to fill (e.g. Artisan Bundle: 12 items, 6 positions to fill). These bundles are given an optional variety, and do not require all the items to complete.

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Bundles