Wizard’s Tower

หอคอยของพ่อมด
Wizard Tower.png
เวลาเปิดทำการ:
เวลาปิดทำการ:
อาชีพ: Wizard Icon.png Wizard พ่อมด
หอคอยของพ่อมด เป็นบ้านของพ่อมด (Wizard) โดยจะตั้งอยู่ที่ขอบตะวันตกของป่า “Cindersap Forest
โดยประตูจะล็อกไว้จนกว่า คุณจะสามารถเข้าถึง “Community Center” และอ่านจดหมายที่อยู่ใน “Crafts Room” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Basement Room  ห้องใต้ดิน

หลังจากได้หัวใจครบสี่ดวงกับพ่อมดแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในการลงไปยังห้องใต้ดิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวละครจากที่เคยสร้างไว้ได้ และพ่อมดยังจะเริ่มส่งแร่ต่างๆให้คุณในกล่องจดหมาย ส่วนแท่นบูชามายามีค่าใช้จ่าย 500g ต่อการใช้ในแต่ละครั้ง

 

อ้างอิงจาก  http://stardewvalleywiki.com/Wizard’s_Tower

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Wizard’s_Tower